صفت واژه ای است که اسم را از نظر کیفی توصیف می کند.

نظرات (0) کلیک ها: 1811

ضمیر واژه ای است که به جای اسم می آید و از تکرار آن جلوگیری می کند.

نظرات (0) کلیک ها: 1802

فعل کلمه ای است که انجام گرفتن کاری یا روی دادن حالتی را به ما نشان می دهد.

نظرات (1) کلیک ها: 2025

اسم واژه ای است که برای صدا زدن و نامیدن یک شخص، حیوان، اشیا، حس، موجود، مکان و ... به کار میره.

نظرات (0) کلیک ها: 2278