فعل کلمه ای است که انجام گرفتن کاری یا روی دادن حالتی را به ما نشان می دهد.

نظرات (2) کلیک ها: 2946