فاعل یا کننده در دستور زبان، واژه‌ای است که انجام‌دادن کاری به آن نسبت داده می‌شود.

نظرات (0) کلیک ها: 3257

 

حروف اضافه کلماتی هستند که به تنهایی معنی ندارند.

آنها معمولاً درجمله پیش ازاسم می آیند وآن رامتمم می سازند.ازآن جاکه حروف اضافه به کلمه ی بعدازخودنقش متمم می دهندبه آنها  نقش نمای متمم نیز می گویند.

نظرات (0) کلیک ها: 1347

قید واژه ای است که توضیحات اضافی راجع به یک فعل، یک صفت و یا قیدی دیگر می دهد.

قید بر کیفیت فعل تاثیر می گذارد.

نظرات (1) کلیک ها: 1637