1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 4.25 (8 امتیازها)

 

حروف اضافه کلماتی هستند که به تنهایی معنی ندارند.

آنها معمولاً درجمله پیش ازاسم می آیند وآن رامتمم می سازند.ازآن جاکه حروف اضافه به کلمه ی بعدازخودنقش متمم می دهندبه آنها  نقش نمای متمم نیز می گویند.

حروف اضافه ازنظرساختمان دودسته اند :1-حروف اضافه ی ساده  2-حروف اضافه ی مرکب


حروف اضافه ی ساده

عبارتند از: از، به ، با ،بی ، در ، بر ، برای ،تا ، مگر ،جز ، الّا ،چون و ...

واژه هایی مانند:مثلِ ، مانندِ ،غیرِ ،  رویِ ، زیرِ ، پهلویِ ، بالایِ ،سوایِ ، بدونِ ، بهرِ ، .....نیز با کسره ای که درپایان آنها می آید حروف اضافه هستند .


حروف اضافه ی مرکب

برخی از حروف اضافه ی مرکب ساخته شده از:

به : به غیرِ، به اضافه ی ِ، به علاوه ی ِ، به وسیله ی ِ،به استثنایِ ، به مجردِ ،به جهتِ ،به خاطرِ

از: ازنظرِ ، ازرویِ ، ازسرِ ، ازقبیلِ ، ازلحاظِ ، ازحیثِ ، ازجمله یِ

در : دربرابرِ ، درمقابلِ ، درباره یِ ، درموردِ ، درمیانِ ، درخصوصِ

بر: براثرِ ، براساسِ ، برطبقِ ، برحسبِ

با: باوجودِ


هم چنین یک حرف اضافه ی مهم در زبان فارسی وجود دارد که بعد از اسم می آید.

"را" که یک حرف اضافه است، بعد از اسم می آید و به اسم قبل از خودش جایگاه مفعولی می دهد.


درس امروز این جا تموم میشه اگه سوالی داشتید توی کامنت ها برامون بنویسید.

موفق باشید تا بعد.

 

لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند