1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 3.60 (30 امتیازها)

سلام امروز افعال آلمانی در حالت گذشته ی ساده را با هم بررسی می کنیم. با ما همراه باشید.

در دروس قبلی با صرف فعل های مختلف در زمان حال آشنا شدیم. این فعل ها که در شکل های گوناگون وجود دارند، همگی این قابلیت رو دارند که در زمان گذشته صرف بشوند.

فعل گذشته در کل به این معنی است که جمله ی ما قبل از زمان حال انجام پذیرفته است. بطور مثال جمله ی: "من دیروز به مدرسه رفتم." یک جمله است که در زمان گذشته انجام شده است.

صرف فعل گذشته ی ساده در زبان آلمانی یا همان präteritum     دو حالت با قاعده و بی قاعده را شامل می شود. با قاعده و یا بی قاعده بودن افعال و شکل صرف شدن آنها در حالت گذشته ی ساده را می توان از طریق لغت نامه ها فهمید.


دسته ی اوّل- صرف افعال با قاعده در گذشته ساده

فرمول ساخت این افعال در زبان آلمانی به این صورت است:

ریشه فعل + حرف t

منظور از ریشه ی فعل، مصدر فعل، بدون نشانه ی مصدری یعنی en است. یعنی حروف en را از انتهای مصدر فعل بر می داریم تا ریشه ی فعل بدست بیاید.

برای ساختن فعل گذشته ی ساده بعد از اضافه کردن حرف t به انتهای ریشه ی فعل فقط کافیه که فعل را به صورت معمول صرف کنیم. به جدول زیر برای فعل lernen دقت کنید:

صرف فعل lernen درگذشته ی ساده
Personalpronomen Verb in Präteritum فعل در گذشته ی ساده ضمیر فاعلی
ich lernte یاد گرفتم من
du lerntest یاد گرفتی تو
er lernte یاد گرفت او مذکر
sie lernte یاد گرفت او مونث
es lernte یاد گرفت آن
wir lernten یاد گرفتیم ما
ihr lerntet یاد گرفتید شماها
sie lernten یاد گرفتند آنها
Sie lernten یاد گرفتید شما محترمانه


نکته ها:

*در صرف افعال präteritum در زبان آلمانی همیشه حالت صرف شده ی اوّل شخص مفرد و سوم شخص مفرد کاملاً شبیه هم است.

*در صرف افعال präteritum در زبان آلمانی همیشه حالت صرف شده ی اوّل شخص جمع و سوم شخص جمع کاملاً شبیه هم است.

*در افعال präteritum هم به مانند افعال امری اگر ریشه ی فعل به یکی از حروف t,d,m,n ختم شود، قبل از هر کار یک حرف e به انتهای آن اضافه می کنیم تا تلفظ کردن فعل سخت و یا غیر ممکن نباشد. بطور مثال:

arbeiten

Damals arbeitete ich in Berlin.

آن وقت ها من در برلین کار می کردم.


دسته ی دوم- صرف افعال بی قاعده در گذشته ساده

برای صرف افعال بی قاعده در زبان آلمانی باید به این مسئله توجه داشته باشید که این افعال برای صرف شدن در این حالت نسبت به شکل اوّلیه ی خودشون کاملاً تغییر شکل می دن و شما باید شکل و فرم اونا در حالت گذشته ی ساده رو از لغت نامه ببینید و حفظ کنید. در جدول زیر چند تا از پرکاربرد ترن افعال بی قاعده را براتون مثال زدیم:

افعال مهم و بی قاعده در گذشته ی ساده
infinitiv مصدر فعل präteritum گذشته ی ساده ich, er, sie, es du wir, sie, Sie ihr
sein بودن waren war warst waren wart
haben داشتن hatten hatte hattest hatten hattet
werden شدن wurden wurde wurdest wurden wurdet
wissen دانستن wussten wusste wusstest wussten wusstet
denken فکر کردن dachten dachte dachtest dachten dachtet
gehen رفتن gingen ging gingst gingen gingt
fahren راندن fuhren fuhr fuhrst fuhren fuhrt
bringen آوردن brachten bracht brachtest brachten brachtet
lassen گذاشتن ließen ließ ließt ließen ließt

دقت کنید همونطور که بالا در نکته ها گفته شد، در این افعال اوّل شخص ها و سوم شخص ها همیشه شبیه به هم می باشند!


افعال وجهی یا همون modalverben هم در حالت گذشته ی ساده به صورت جدول زیر صرف می شوند.

گذشته ی ساده برای افعال وجهی Modalverben
Modalverben Präteritum ich, er, sie, es du wir, sie, Sie ihr
können konnten konnte konntest konnten konntet
dürfen durften durfte durftest durften durftet
mögen mochten mochte mochtest mochten mochtet
wollen wollten wollte wolltest wollten wolltet
sollen sollten sollte solltest sollten solltet
müssen mussten musste musstest mussten musstet


نکته ها:

*افعال وجهی در صورتی که در حالت مصدری اوملاوت داشته باشند، در هنگام استفاده در گذشته ی ساده اوملاوت خود را از دست می دهند.

*برای استفاده از گذشته ی ساده برای فعل möchten از گذشته ی ساده ی فعل wollen استفاده می کنیم.


در پایان برای درک بهتر درس چند تا مثال براتون می زنم:

من دیروز برای امتحان یاد گرفتم.

Gestern lernte ich für meine Prüfung.

هفته ی پیش من به مدرسه نرفتم.

Letzte Woche ging ich nicht zur Schule.

چرا شما ها برای او ساعت های طولانی منتظر ماندید؟

Warum wartetet ihr stundenlang auf ihn?

خیلی از دانش آموزان می خواستند در این آب و هوای خوب هیچ تکلیف خانه ای انجام ندهند.

Viele Schuler wollten bei dem schönen Wetter keine Hausaufgaben machen.


درس امروز هم اینجا به پایان می رسه. امیدوارم براتون مفید بوده باشه.

موفق باشید تا بعد!

لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند