گذشته ی ساده در زبان آلمانی
گذشته ی کامل در زبان آلمانی