افعال جدا شدنی
افعال وجهی
گذشته ی ساده در زبان آلمانی