حالت ملکی در زبان آلمانی - نوع اوّل
ضمایر ملکی در زبان آلمانی