افعال قوی بی قاعده در زبان آلمانی
گذشته ی ساده در زبان آلمانی