تعریف مفعول
جملات فاعلی نومیناتیو و مفعولی آکوزاتیو