جملات فاعلی نومیناتیو و مفعولی آکوزاتیو
لیست افعال نومیناتیو ساز