جملات فاعلی نومیناتیو و مفعولی آکوزاتیو
حالت متممی داتیو در زبان آلمانی