صرف فعل بودن در زبان آلمانی
گذشته ی ساده در زبان آلمانی