اسم ها در زبان آلمانی به سه دسته تقسیم می شوند. این تقسیم بندی بر اساس جنسیت اسم در زبان آلمانی است. این دسته بندی ها عبارتند از اسامی مذکر، اسامی مونث و اسامی خنثی.

نظرات (2) کلیک ها: 5566

در درس امروز صرف افعال ساده در زبان آلمانی را مورد بررسی قرار می دیم.

نظرات (1) کلیک ها: 5345

ضمایر فاعلی (Personalpronomen) در زبان آلمانی نه عدد هستند.

نظرات (2) کلیک ها: 3115

امروز الفبای زبان آلمانی رو مورد بررسی قرار می دیم.

نظرات (1) کلیک ها: 2485

مفعول در دستور زبان، یکی از بخش‌های جمله است.

نظرات (0) کلیک ها: 4022